loading spinner

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY podľa Všeobecných obchodných podmienok časť II pre osoby ktoré sú spotrebiteľmi

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Gastromarket Tatry s.r.o., so sídlom 8. Mája 44, 059 71 Ľubica, IČO: 44 733 135  (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .............................................................................

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .............................................................................

Dátum prijatia tovaru: .............................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.gastrotatry.sk): ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia (v predajni) Gastromarket Tatry s.r.o.: ................................

Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu : ...............................

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou: ................................................................................................................................................................... Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):............................................................................................. ................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ............ Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.gastrotatry.sk v sekcii "Všeobecné obchodné podmienky" v bode 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (https://www.gastrotatry.sk/info/vseobecne-obchodne-podmienky-2)

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

 

 

 

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

 

 

V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho .....................................

Vytlačte si tuto stranu alenbo Stiahnite si formulár kliknutím TU